PLIKI COOKIES, POLITYKA PRYWATNOŚCI.


RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO):

1.    Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Fundacja Adiutum – Doradztwo Prawne i Dochodzenie Odszkodowań Szczecin, NIP: 852-266-41-92, KRS: 0000845897.

2.    Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:

·         zawarcia i realizacji umowy, tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

·         wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

·         dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

·         archiwizacji , prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:

·         udzielona zgoda – przy czym podpis na pierwszej stronie umowy oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych

·         konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

·         konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

·         konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.    Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:

·         podmiotom współpracującym z administratorem i jego kontrahentom;

·         ubezpieczycielom w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi, Zleceniodawcy;

·         podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

·         kancelariom prawnym, którym administrator zlecił prowadzenie postępowania w sprawie;

·         innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5.    Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony m. in. od:

·         przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych (np. przepisy ustawy o rachunkowości);

·         okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy;

·         okresu niezbędnego do obrony interesów administratora;

6.    Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.    Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia.